Ticaret Odası, yeni tütün ve alkol yönetmeliğini hatırlattı

Erdek Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü, 5’inci ve 8’inci maddelerinde yapılan değişiklik ile Yönetmeliğe eklenen Geçici 9’uncu madde 03/12/2013 tarihli ve 28840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bahis konusu düzenlemenin 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Söz konusu düzenleme gereğince tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyetini yürüten perakende ve toptan satıcıların 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren her bir faaliyeti için ayrı satış belgesi alması esası getirildiğini bildiren Erdek Ticaret Odası Başkanlığı, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:
“Düzenleme uyarınca; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin birlikte satışını yapan ve adlarına 1 Ocak 2014 tarihinden önce “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” veya “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi” düzenlenmiş olan ve 2014 yılı süre uzatım işlemini gerçekleştiren satıcıların 30/06/2014 tarihine kadar mevcut belgelerini yetkili merciye teslim etmeleri ve tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyet konuları için Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak ayrı ayrı düzenlenecek satış belgelerini teslim almaları zorunlu kılınmıştır.                      Baştarafı Sahife 1’de
Bu itibarla, hali hazırda iki farklı ürün grubunun satışına olanak sağlayan (sicil no uzantısı “P” olan perakende veya sicil no uzantısı “T” olan toptan) satış belgesine sahip olan, ancak yalnızca bir ürün grubunun (yalnızca tütün mamulü veya yalnızca alkollü içki) satışını gerçekleştiren perakende veya toptan satıcıların 2013 yılı sonuna kadar satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş birimlere başvuruda bulunmaları ve mevcut belgeleri üzerinde gerekli düzeltmeyi yaptırmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, 6487 Sayılı Kanunla değiştirilen 4250 Sayılı Kanunun 6. maddesinin 11’inci fıkrası “Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.” hükmünü haiz bulunmaktadır.
Akaryakıt-Otogaz istasyonlarında (hacmen % 5’den düşük alkol içeren) alkollü içkilerin satışına izin vermek üzere, Kanunun yayımı tarihinden (11/06/2013’den) önce düzenlenmiş olan satış belgeleri anılan mahallerde alkollü içki satışına izin vermemekte olup, (sicil no uzantısı P olan) tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgeleri ile (sicil no uzantısı Pİ olan) alkollü içki perakende satış belgelerinin satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş birimlere iade edilmesi veya talep edilmesi halinde tütün mamulü perakende satış belgesi ile değiştirilmesi gerekmektedir.”
Haber: Yeni Erdek Gazetesi