Otelciler Konaklama Vergisi Ödeyecek

Dün TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni kanun teklifiyle bazı yeni vergiler geliyor, bazı vergi türlerinde de artış öngörülüyor.

Yeni gelecek vergilerden biri de ‘Konaklama Vergisi’.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler Konaklama Vergisi’ne tabi olacak.

 

 

 

KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler Konaklama Vergisi’ne tabi olacak.

Konaklama vergisinin mükellefi bu hizmetleri sunanlar olacak.

Konaklama Vergisi’nin matrahı, geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan diğer tüm hizmetler karşılığında, Katma Değer Vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olacak. Konaklama Vergisi’nin oranı ise yüzde 2 olacak.

Cumhurbaşkanı, bu oranı üç katına kadar artırmaya veya yüzde 1’e kadar indirmeye; konaklama tesisinin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkili olacak.

Konaklama Vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılmayacak ve bu vergi, Katma Değer Vergisi matrahına dahil edilmeyecek.

KONAKLAMA VERGİSİ’NDEN MÜSTESNA HİZMETLER

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup bunlar tarafından işletilen misafirhane ve eğitim tesislerinde verilen hizmetler, öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler konaklama vergisinden müstesna olacak.

Konaklama Vergisi’nde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemler olacak. Her bir vergilendirme dönemine ait Konaklama Vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar Katma Değer Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Konaklama Vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Konaklama Vergisi oranı 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. Konaklama Vergisi’ne ilişkin düzenleme 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.