Kültür Turizm Koruma ve Gelişim BLG Planları Bakanlıkça Onaylandı

Kültür Turizm Koruma ve Gelişim BLG Planları Bakanlıkça Onaylandı.

hüseyin aysan

Erdek ve Kapıdağ Bölgesi Turizmini yakından ilgilendiren ve bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacak olan Marmara Güneyi – Adalar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu’nu ile ilgili yıllardır yapılan çalışmalar tamamlandı.
Turizm Bakanlığı’nca onaylanan planlar 02Ocak 2014 ile 02 Şubat 2014 tarihleri arasında 1(bir) ay süreyle Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilan panosunda ilan edilecektir. İlan süresi içerisinde çevre düzeni planları ile bilgi almak üzere başvuran mal sahiplerinin tapu ve çapı ile, vekillerinin ise ayrıca vekaletname ile Erdek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.
Onaylanan Planlar Kapsamında; Planlama Bölgesi’nde 2634 Sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” yayınında açıklanan turizm politikaları doğrultusunda, turizm sektörünün katma değerini artırmaya yönelik strateji kararlarının oluşturulması;
Bu bölgede oluşturulacak olan turizm kentinde potansiyel araştırmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsis edilebilecek kamu arazilerinin belirlenmesi, ve
Bölgenin kapsamı içinde kaldığı “Balıkesir-Erdek Kapıdağ Yarımadası 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın, “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik”teki “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Planı” ve 3194 Sayılı “İmar Kanunu” kapsamındaki “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik”te yer alan “Çevre Düzeni Planı” tanımlarına paralel olarak;
Planlama Bölgesi’ndeki gelişmenin; mekansal, yönetsel ve işlevsel bir bütünlük içinde; bölge içindeki alternatif turizm türlerinin desteklendiği; turizm gelişiminin doğal ve kültürel değerler ile yerleşmeler arasındaki koruma-kullanma dengesi sağlanarak ve diğer sektörlerin gelişimi ile eş güdümlü olarak sürdürülebilmesini sağlayacak şekilde revize edilmesidir.

turizm1